Polski Związek Krótkofalowców
Białostocki Oddział Terenowy (OT-17)
Adres do korespondencji: E-mail: ot17pzk@wp.pl
Nowości Komunikat składkowy Wykaz członków
Menu
Strona SP4YPB
Designed by SP4JCQ
Proponowany porządek obrad

1. Powitanie i uczczenie zmarłych członków w OT minutą ciszy
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
4. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad
5. Wybór Komisji Mandatowej
6. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej - stwierdzenie ważności Walnego Zebrania
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
8. Rozwiązanie Komisji Mandatowej i Wybór Komisji Skrutacyjnej
9. Sprawozdanie Zarządu OT PZK za II połowę kadencji
10. Sprawozdanie Skarbnika OT za rok 2016 i okres 01.01.2017-15.03.2017 oraz przedstawienie rachunku wyników i bilansu za rok 2016
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OT
12. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad zatwierdzeniem rachunku wyników i bilansu za rok 2016
13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu OT PZK i członkom Komisji Rewizyjnej
14. Przerwa kawowa
15. Wybory członków i zastępców członków Zarządu OT PZK
16. Wybory członków i zastępców członków Komisji Rewizyjnej OT PZK
17. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa OT PZK
18. Wolne wnioski, sprawy osobowe, ustalenie wysokości składek oddziałowych
19. Przyjęcie Uchwał i wniosków
20. Zakończenie ZebraniaRegulamin obrad Walnego Zebrania

1. W zebraniu biorą udział członkowie OT PZK  w Białymstoku i zaproszeni goście.
2. Czynne prawo wyborcze mają członkowie OT PZK w Białymstoku, którzy maja w dniu walnego zebrania ukończone 18 lat. Kandydatami do Zarządu OT PZK i Odziałowej Komisji Rewizyjnej mogą zostać członkowie OT PZK, którzyw dniu walnego zebrania mają opłacone składki PZK
3. Zaproszeni goście mają prawo do dyskusji i zgłaszania wniosków
4 Głos można zabierać po udzieleniu go przez Przewodniczącego.
5 Wnioski formalne zgłasza się przez podniesienie ręki.
Wnioski te mogądotyczyć zamknięcia dyskusji, zmiany porządku zebrania, głosowań, zakończenia zebrania
6. Wnioski formalne muszą być przyjęte zwykłą większością głosów
7. Głosowania osobowe są tajne, Wybór jest dokonany, gdy kandydat otrzyma co najmniej 50% głosów ważnych
8. Projekty uchwał i wniosków zgłasza się do Komisji Uchwał i Wniosków. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów.
9. Czas wypowiedzi w dyskusji nie może przekraczać 10 minut.
W uzasadnionych przypadkach czas ten może być przedłużony przez Przewodniczącego o dalsze 5 minut.
10. Interpretacja regulaminu należy do Przewodniczącego Zebrania.


       Zarząd Oddziału Terenowego PZK  w Białymstoku (OT-17) zawiadamia, że w dniu 18 marca 2017 roku (sobota) w Sali Morskiej (I p.) CKB TITANIC w Białymstoku ul. Pogodna 16 D o godz 9.45 w pierwszym terminie, a w przypadku braku kworum o godz 10.00 w drugim terminie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków OT PZK w Białymstoku.
Walne Zebranie OT PZK nr 17
D

Qsl Manager OT-17

Tadeusz Breś SP4GFG

Kontakt tel. 531 831 580